Dugnad mandag 14. mai kl 18:00 (og utplassering av container)

Vårt nytilsatte styre inviterer til dugnad mandag 14. mai kl 18:00 for oppfriskning og rydding både innvendig og utvendig.

Håper så mange som mulig har anledning til å stille opp et par timers tid. Det bestilles noe å spise og drikke underveis.

Styret har fastsatt en agenda for kvelden, men vi tar gjerne i mot flere forslag.

I tillegg vil det bli plassert container fra og med 09. mai ved søppelanlegget ut mot veien. Benytt anledningen til å kaste skrot, men avstå fra fristelsen av å kaste elektrisk og/eller farlig avfall, da dette vil medføre store kostnader for sameiet.
«Vanlig» søppel går i søppelsjaktene som tidligere.

 

 

Garasjevask torsdag 19. april kl 08:00

Det blir vask av garasjen torsdag 19.april. Egen oppmerket plass må være ryddet og tom, og alle biler/mopeder/tilhengere/kjøretøy må være ute av garasjen innen kl 0800Biler som fremdeles er tilstede på dette tidspunktet vil kunne bli tauet for eiers regning.

Det vil bli informert om dette i flere kanaler, men fint om alle merker seg datoen og tidspunktet, slik at vi får en smidig avvikling av garasjevasken.

Styret informerer for ordens skyld om vedtektenes regulering av bruk av garasjen. Det skal ikke oppbevares annet enn bil/tilhenger/transportmiddel på egen oppmerket plass, med mindre det er søkt om oppbevaring av dekk på dekkstativ montert på vegg/søyle. Etter rydding av egen plass, bes det derfor om at vedtektene overholdes.

Innkalling årsmøte 23. april 18:00

Styret har i dag innkalt til årsmøte 2018 i Sameiet Elvelunden. Årsmøtet avholdes på BI i Nydalen 23. april kl 18:00.
For alle sameiere som har registrert sin epostadresse hos vår forretningsfører er innkallingen gjort elektronisk iht sameiets vedtekter (sendt til registrert epost-adresse)

For de siste seks sameierne, så er innkallingen postlagt i dag. Har du verken mottatt per epost eller post i løpet av noen dager, ber vi om at det gis beskjed til styret@elvelunden.no. I tillegg til epostadresse og annen kontaktinformasjon, oppgi da også relevant leilighetsnummer (f.eks 5A 0402), så får vi oppdatert informasjonen som er registrert på din seksjon.

Se innkalling m/vedlegg under:
Innkalling til årsmøte 2018 Sameiet Elvelunden
Sak 7A – Utkast til nye vedtekter – Sameiet Elvelunden 2018
Sak 7B – Forslag om uteområder i Elvelunden
Signert årsregnskap 2017 og budsjett 2018 – Sameiet Elvelunden
Fullmaktsskjema

Vel møtt

Mvh Styret

Utbedring i elanlegg

Styret har identifisert enkelte avvik fra forskrift ved ulike elinstallasjoner i garasjeanlegg. Installasjonene det gjelder er utført etter oppføring av byggene, og ikke i tråd med retningslinjer fastsatt av styret, publisert på våre nettsider.

Som en konsekvens av dette har styret sørget for utskifting av det materiellet dette gjelder, herunder sikringer og jordfeilvern. Enkelte sameiere kan derfor oppleve at deres schuko-uttak på egen parkeringsplass ikke lenger leverer like høy strømstyrke som tidligere, da alle slike uttak nå er fysisk begrenset til 10A.

Forøvrig vil ikke utbedringene merkes av beboerne. Utbedringene ble utført uten kostnad for sameiet.

Dersom det er behov for uttak med høyere strømstyrke enn 10A, må det enten installeres industriuttak eller egen ladestasjon, ordinær stikkontakt kan ikke benyttes.

For spørsmål om dette, send epost til styret på styret@elvelunden.no

mvh

Audun B A, styremedlem

Fakturering felleskostnader 2. halvår 2017

Sameiet skiftet forretningsfører fra og med 1. juli, og benytter nå BORI BBL.

Alle sameiere skal ha mottatt fakturaer for felleskostnader i Sameiet Elvelunden for 2. halvår 2017 per post. Som det fremgår av medfølgende informasjonsbrev, så tilbyr BORI både avtalegiro og e-faktura, eller en kombinasjon av disse to tjenestene.

Grunnet en teknisk feil mellom Nordea og Nets, kan enkelte ha opplevd problemer ved opprettelsen av e-faktura, men dette skal nå være håndtert.

Første faktura kan betales manuelt i nettbanken. Ved opprettelse av e-faktura vil de resterende fakturaene mottas elektronisk i nettbanken. Ved opprettelse av avtalegiro, vil disse betales automatisk ved forfall. E-fakturareferanse fremgår av faktura.

Faktura for juli har betalingsfrist 20. juli. Har du ikke mottatt faktura, er du på ferie, eller er det andre årsaker til at betaling per denne dato kan bli vanskelig, ta kontakt med BORI på line.rostad.fjeldberg@bori.no eller brit.olsen-bjerke@bori.no

Har du fortsatt å betale til tidligere forretningsfører, også etter overgangen, ta kontakt med Enqvist på rise@enqvist.no

Ved utleie av seksjoner, bytte av adresse, epost eller annen endring av kontaktinfo, ta kontakt med ny forretningsfører, som holder eierregisteret oppdatert.

Fortsatt god sommer!

Audun B A
Styret i Sameiet Elvelunden

Felleskostnader juli og oppdatering av eierregister

I forbindelse med sameiets skifte av forretningsfører pr 30.06 vil faktureringen av felleskostnader for 2. halvår 2017 avvike noe fra etablert praksis. Nye fakturaer vil utstedes så snart ny forretningsfører har fått overdratt oppdraget.

I forbindelse med skiftet har styret sendt ut forespørsler til alle registrerte eiere og bedt om oppdatert kontaktinformasjon. Dersom du ikke har mottatt slik forespørsel, ber vi om at kontaktinfo (navn, adresse, telefonnummer, epost, leilighetsnummer på formatet 5AH0204, sendes styret på adressen styret@elvelunden.no)

Audun B A
Styret

Utsatt ferdigstillelse u1 – mandag 26. juni kl 14:00

Grunnet behov for å legge et ekstra lag polyuretanbelegg i garasjeanleggets u1, tar arbeidet noe lenger tid enn først antatt.

Det vil ikke være mulig å parkere i u1 innen kl 14:00 mandag 26. juni.

Håper ikke dette skaper for store utfordringer for beboere med parkeringsplass her.

Styret oppfordrer til å benytte gratis gateparkering i gatene nord for voldsløkka eller andre tilsvarende løsninger i perioden.

Dersom behov for parkering i u2, oppfordrer vi beboerne til å avtale dette seg i mellom via sameiets facebook-gruppe.

Mvh

Audun B A
Styret

Varsel om utbedringer i garasjeanlegg, U1 19. – 25. juni

Styret har siden vinteren 2014/15 fulgt opp mangelsak knyttet til sameiets garasjeanlegg, der smeltevann fra bilene i U1 renner gjennom garasjedekket og ned på bilene i U2.

JM Norge ønsker å utbedre mangelen ved å legge et vanntett og slitesterkt polyuretandekke i U1. Dekket vil forventningsvis også redusere støvingen vi opplever fra betonggulvene.

For at dette skal kunne bli gjennomført er det nødvendig at garasjeanleggets etasje U1 er fullstendig tømt, i hele utbedringsperioden. Arbeidet forventes igangsatt 19. juni med avslutning 25. juni.

Dette innebærer at samtlige biler og annet som oppbevares i garasjeanleggets U1 må plasseres et annet sted, i hele uke 25, fra 19. – 25. juni.

Styret oppfordrer beboere som har parkeringsplass i U2, som vil stå ledig i perioden, å melde dette inn til styret via styret@elvelunden.no. Beboere med parkeringsplass og særskilt behov for parkering, bes melde inn dette tilsvarende. Vi vil så forsøke å fordele eventuelle ledige plasser etter behov.

Resterende beboere bes utnytte gratis gateparkering og andre muligheter i perioden.

Biler/sykler/utstyr oppbevart i U1 i perioden, vil fjernes for eiers regning og risiko, da gulvarealet må være helt ryddet i hele perioden. Sykler/dekk som er montert i dekkstativ på vegg, kan henge.

Gjesteparkering

Styret minner om at vår begrensede gjesteparkering utelukkende er tiltenkt gjester i sameiet, og ikke skal benyttes til sameiernes egne biler.

Videre minnes det om begrensningen på maks 8t parkering for nevnte gjester.

Vilkårene er fastsatt for å sikre en best mulig utnyttelse av plassene, til glede for oss alle. Gratis parkering forøvrig finnes f.eks på gateplan rundt Voldsløkka m.v. Ellers er det stor kapasitet i p-hus 5 min gange nordover langs elven.

Styret vil oppdatere nettsiden med utfyllende informasjon. Sameiere som enda ikke har fått tilgang til bruk av gjesteparkeringen bes sende epost til styret@elvelunden.no

Audun B A, styremedlem