Kaldt vann

Hafslund har sentrale problemer med feil på sitt fjernvarmeanlegg og har leveringsproblemer på Blindern, Ullevål, Sagene og Torshov.

Leveransen av fjernvarme vil sannsynligvis være borte i 8 timer (dvs til ca kl 1600 idag 26.01).

http://www.hafslund.no/fjernvarme/drifts-_og_feilmeldinger/8129

 

 

Søppeltømming

Søppelbrønnene skulle etter planen tømmes idag. Dette lot seg ikke gjøre på alle brønnene pga en feilparkert bil som stod 10 cm fra brønnene på tross av kjeglen som er satt opp der.

Dette er kjedelig for alle beboere og medfører irritasjon og merkostnad for sameiet. Styret ber instendig om at alle beboere forsikrer seg at de selv, og alle besøkende, forholder seg til parkeringsbestemmelsene på området.

Infoskriv #3 (januar 2015)

Brannalarm
Brannvesenet har vært på en rekke betjeningspanel brannutrykninger til sameiet den siste måneden, uten at det har vært tilløp til brann. Slike unødige utrykninger blir fakturert med kr 1080 per utrykning.

Samtlige sameiere er nå grundig informert om hvordan brannvarslingssystemet fungerer, og hvordan man kan tilbakestille systemet dersom alarmen går uten at det er tilløp til brann (se bruksanvisning til høyre). Unødige utrykninger frem til 07. januar er dekket av fellesskapet, mens samtlige utrykninger etter denne datoen vil bli viderefakturert til eier av den aktuelle seksjonen.

Styret har blitt informert om situasjoner der beboere i andre leiligheter enn den der brannalarmen er utløst, har tilbakestilt anlegget av frykt for at sprinkleranlegget skal aktiveres. Sprinkleranlegget er ikke koplet til alarmen og vil kun løses ut i tilfelle av faktisk brann, og da kun i det rommet der det brenner (det enkelte sprinklerhodet løses ut av varme).

Innbrudd
I følge våre naboer i nord, har det vært en rekke innbrudd i området den seneste tiden. Det er derfor viktig at vi holder dører og garasjeport lukket, og ikke klusser med låser og dørpumper. Finner du en dør som ikke lar seg låse, eller på annen måte øker risikoen for uønskede besøk, gi snarest beskjed til styret.

Vi oppfordrer alle beboere til å benytte FG-godkjente hengelåser på kjellerbodene.

Tilstøtende sameier og tråkking i hager
Styret har mottatt flere henvendelser fra tilstøtende sameier der det rapporteres om at  beboere i Elvelunden tråkker over hekker og går gjennom deres hager. Vi ber dere pent om å respektere tomtegrensene og benytte våre egne fellesarealer som adkomst til veier og gangveier, slik at vi slipper å bekoste ytterligere gjerder og mindre tiltalende hindringer mot nabotomtene.

JM – ferdigstillelse og opprydding
Utbygger har mottatt en rekke henvendelser med klager på at fellesarealene ikke er ryddet og ferdigstilt. Styret gjør oppmerksom på at dette er i henhold til avtale.

Ferdigstillelse av utomhusarealer lar seg ikke gjøre vinterstid. Følgelig blir disse områdene ferdigstilt og ryddet til våren.

JM er i ferd med å rette de mangler styret har påpekt ved befaring og gjennomgang av de to byggene. Følgelig har heiser vært innpakket i papp og plast, og det gjenstår også noe opprydding innendørs. Dette blir fulgt opp og ferdigstilt innen kort tid i henhold til avtale mellom styret og utbygger.

Søppelsiloer
Det har i enkelte perioder vært en opphoping av søppel i og utenfor søppelsiloene.
Renovasjonsetaten har på oppfordring fra styret vært på befaring på området og vurdert kapasitet på beholderne og tømmefrekvens.

Grunnet innflytting har det i en periode vært kastet unormalt mye papp og myk plast.
Pappsiloene fylles derfor raskt opp, og det bes om at containerne som står oppstilt på forsiden av bygget, ned mot Akerselva, tas i bruk. Vær vennlig å ikke legg søppel på bakken utenfor siloene.

Myk plast i større mengder har en tendens til å lage propp i nedkastet til siloene. Så langt har ikke disse siloene vært i nærheten av fulle, og det oppfordres til å kaste store plastsekker og plast som har vært benyttet til innpakking av møbler i containerne på fremsiden av bygget.

Det vil også hjelpe å åpne og lukke skuffen i siloene noen ganger med økt kraft, da dette fungerer som en kompressor og hjelper å dytte proppen lenger ned i siloene, slik at den forhåpentligvis løsner og faller til bunns.

Til slutt har styret satt opp en kjegle ved søppelsiloene, for å unngå parkering inntil disse. Dette da for nær parkering hindrer renovasjonsetatens tømming av søppelsiloene. Dette er ingen tjent med. Se eget punkt om parkering.

Kjøring og parkering på sameiets utomhusområder:
Styret minner om tidligere tilsendt informasjon, samt skilting på sameiets utomhusområder. Det er totalforbud mot å parkere på oppstillingsplasser for brannbil (se skisse under og skilting ved byggene). Kjøring på adkomstveiene skal kun skje unntaksvis ved særskilt behov og hensettelse av kjøretøy ut over ved av- og pålessing skal ikke forekomme.

Styret har sett at parkering på disse områdene har tiltatt og vil i det nærmeste se på løsninger for trafikkavvikling og regulering av parkeringsplassene. Brannbilveien rundt byggene vil høyst sannsynlig fysisk stenges for innkjørsel.

brannoppstillingsplasser

Driftsavtaler – vaktmester, måking, renhold
Etter planen skulle sameiets styre ha overtatt det fulle og hele driftsansvaret fra JM 01.01.2015, men grunnet manglende dokumentasjon har denne prosessen tatt lenger tid enn forventet.

Vi har allikevel fått de aller fleste driftsavtaler på plass, herunder vaktmester og renhold som ble signert inneværende uke. Det løpende vedlikeholdet av eiendommen vil følgelig igangsettes i den nærmeste tiden.

Infoskriv #2 (desember 2014)

Installering av strømuttak i kjellerlokaler:
Styret ønsker tilbakemelding fra de sameiere som ønsker uttak til strøm i kjellerlokalene, herunder parkeringsareal og bod.

Tilbakemeldingen må inneholde antall uttak ønsket i henholdsvis parkeringsarealet og i
personlig bod, plasseringen av disse (plass nr xx, bod nr xx), samt ønsket kapasitet dersom man har spesielle behov (f.eks ved lading av elbil).

Styret vil innhente et felles tilbud på denne installasjonen.

Røykdetektorer:
Røykdetektorer plassert i leilighetene må ikke fjernes, da dette vil utløse feil på
brannsentralen.

I tilfeller der detektorer blir fjernet, eller det blir utført andre korrigeringer på disse, vil
beboer av den respektive leilighet blir fakturert kr 750 + mva pr time for feilsøking og
tilbakestilling av alarmanlegget.

Ved spørsmål om dette, ta kontakt med Fetsund Elektro v/
Espen.nordhagen@fetsundelektro.no

Montering og endringer i fellesareal:
Styret gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å gjøre noen form for
installasjoner/montering/endring i sameiets fellesarealer, herunder ganger, trapper,
inngangsområde og kjelleretasjer uten sameiermøtets eller styrets godkjennelse.

Fellesareal vil i slike tilfeller kunne tilbakestilles til opprinnelig tilstand for den ansvarlige
beboers regning.

Kjøring og parkering på sameiets utomhusområder:
Styret minner om tidligere tilsendt informasjon, samt skilting på sameiets
utomhusområder. Det er totalforbud mot å parkere på oppstillingsplasser for brannbil (se
skisse under). Kjøring på adkomstveiene skal kun skje unntaksvis ved særskilt behov og
hensettelse av kjøretøy ut over ved av- og pålessing skal ikke forekomme.

Dersom kjøring og parkering på disse områdene tiltar, vil styret iverksette tiltak og
borttaue kjøretøy for eiers regning.

brannoppstillingsplasser

Innbetaling av felleskostnader:
Forretningsfører Enqvist etablerer driftskonto og vil fakturere sameierne så snart det
formelle er på plass. Dette har tatt noe tid, da vi har ventet på Brønnøysundregisterets
behandling av vår etablering, som nå er godkjent.

Innflytting:
Det er etter innflytting avdekket en del skader på vegger og tak i trappeoppgangene. Det oppfordres til forsiktighet, slik at det ikke påløper unødige kostnader for sameiet. Det minnes om at den enkelte beboer står ansvarlig for enhver skade som påføres sameiets fellesarealer.

Postkasseskilt:
Postkasseskilt, størrelse standard 58 x 94mm (hvit med sort skrift), kan bestilles gratis gjennom Postens flyttehjelp eller for ca kr 120,- fra skiltservice.com eller lignende tjenester.

Andre former for navnemerking på postkasser vil med tiden bli fjernet.

Blå balkongglass:
JM har gitt tilsvar på styrets forespørsel rundt de sterkt blåfargede balkongglassene, og har lovet å skifte disse ut med andre typer glass, dersom dette er sameiets samlede ønske.

Styret vil gjennomføre en nærmere prosess rundt dette, der den enkelte sameier vil ha
anledning til å påvirke den endelige beslutningen. Foreløpig er kr 1.245.000 tilbakeholdt i
denne forbindelse på vegne av sameierne dette gjelder. Mer informasjon følger.

Oppføring av utendørs markiser, persienner, paraboler etc:
Styret arrangerer befaring og innhenter felles tilbud på markiser, persienner, screens og
annen vind- og solskjerming. Det vil informeres om generelle retningslinjer, herunder
utforming, fargevalg og evt leverandør så snart dette arbeidet er gjennomført.

Lamper, som beskrevet i tilvalgsbrosjyren fra JM, montert ved opprinnelig strømuttak på
den enkelte balkong, forhåndsgodkjennes uten søknad.

For all annen montering vises det til sameiets vedtekter og krav om innvilget søknad.

Nysådd gress og beplantning:
JM har både sådd gress og plantet hekk og andre vekster rundt byggene. Det oppfordres til å ikke trå på nysådd gress, eller tråkke over planter. Bilkjøring på disse områdene har også forekommet, noe som burde være unødvendig å minne om at ikke er hensiktsmessig.

Styret vil se på muligheten for å opparbeide stier der det vurderes naturlig, for å spare
øvrige grøntområder. Utomhusarealene ferdigstilles først til våren og styret har holdt
tilbake kr 500.000 på vegne av sameierne inntil dette er utført.

Husordensregler:
Er under utarbeidelse av styret.

Inntil disse blir vedtatt og offentliggjort, ta normalt hensyn til dine naboer, vær vennlig å
ikke plassere søppel eller papp utenfor søppelsiloer (ta det med til egnet avfallsplass
dersom det er fullt utenfor bygget) og unnlat å oppbevare personlige eiendeler i sameiets
fellesarealer, herunder ganger, trappeoppganger og inngangspartier.

Løpende informasjon fra styret:
Styret vil foreløpig informere per epost. Sameiet har overtatt nettadressen www.elvelunden.no fra JM, og jobber med å opprette en enkel webside hvor relevant
informasjon vil bli publisert fortløpende.

I tillegg vil vi snarlig ta i bruk inngangspartiene for nøkkelinformasjon relatert til sameiet,
for å sikre at vi når ut til alle beboere. Innkallelse til sameiermøter vil tentativt skje per
post, epost, samt oppslag på webside og i inngangspartier.

Øvrig:
Det er normalt noen innkjøringsproblemer i nye bygg, så også i Elvelunden. Varmtvann og
oppvarming trenger noe tid for innkjøring. JM utbedrer dører, låser, takrenner, belysning
og annet fortløpende.

Avdekker dere avvik ved leveransen, husk å melde dette fra så raskt som mulig til JM som er motpart i det enkelte leilighetskjøp, slik at de får rettet opp i dette.

Styret har holdt tilbake kr 500.000 for arbeid som ikke er ferdigstilt i sameiets
fellesarealer i bygg 7 og bygg 5.
Avtaler om vaktmestertjenester, renhold og snømåking er under forhandling og ventes
igangsatt snarlig.

 

Mvh
Styret, Sameiet Elvelunden

Infoskriv #1 (19.10.2014)

Til alle sameiere i Sameiet Elvelunden

Sameiets styre avholdt sitt første styremøte torsdag 02. oktober 2014. Etter innspill fra flere sameiere, ble sak relatert til JM Norge AS’ leveranse av sterkt blåfargede balkongglass ved en andel av leilighetene i prosjektet diskutert.

Styret deler de nevnte sameieres oppfatning av at leveransen av de sterkt blåfargede
balkongglassene representerer et avvik fra det som er forespeilet i salgs- og
kontraktsdokumentasjon fra selgers side, der det blant annet står opplyst at
verandarekkverkene vil ha ”lett farget glass i grønn og blåtoner”.

Styrets oppfatning er at avviket påvirker fasaden på begge bygg og endrer helhetsinntrykket for hele prosjektet, og følgelig er noe styret vil håndtere på vegne av sameiet. Dette er også et ønske uttrykt fra JMs side ved Tormod Stenshall på konstituerende sameiermøte den 17. september. Styret har derfor sendt en henvendelse til JM Norge AS, der det forespørres om en redegjørelse for utformingen av nevnte balkongglass, samt en vurdering av om JM Norge AS anser utformingen for å være i samsvar med de opplysningene som ble gitt i forbindelse med salget.

Styret vil gjøre mangelen gjeldende ved overtagelse av fellesarealer. Da dette også er et avvik som berører den enkelte sameiers leilighetskjøp, må mangelen også gjøres gjeldende av den enkelte sameier.

Sameiere, som deler styrets oppfatning om at utformingen av balkongglassene
representerer en mangel, må påpeke dette ved overtagelsen av sin leilighet.

Dersom synlige feil og mangler ikke blir gjort gjeldende ved overtagelse, vil kjøper kunne
miste retten til å gjøre disse gjeldene ved et senere tidspunkt. Se også Forbrukerrådets
redegjørelse for mangler og eventuell tilbakeholdelse av betaling i henhold til
Bustadoppføringslova: http://bit.ly/1sw7AAu

I forbindelse med innflytting gjør styret oppmerksom på punkt 14 i sameiets vedtekter:

«Utskiftning av vinduer og dører, oppsetting av markiser, utvendige persienner, utvendige lamper og antenner herunder parabolantenne og lignende på byggets fasade, kan kun skje etter forutgående godkjennelse og vedtak av styret eller sameiermøtet.»

Spørsmål eller innspill til styret kan rettes til følgende adresse: styret.elvelunden@gmail.com

 

Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Elvelunden