Status på styrearbeid våren 2016

Styret har siden sameiermøtet i mars arbeidet med flere områder, der de mest sentrale for sameiet oppsummeres her:

Gangvei langs Akerselva

Styret har i samarbeid med tilstøtende sameier fulgt opp utbyggerne og til nå manglende tilbakestilling av gangvei langs Akerselva etter bygningsarbeider i Fernanda Nissens gate. Etter påtrykk i april og mai er arbeidet nå langt på vei ferdigstilt, men den siste finish mangler fremdeles, herunder tilstrekkelig drenering, asfaltering og en skikkelig gressmatte.
Saken følges opp mot utbyggere og kommune.

Avvik og mangler ved overlevering fra JM

Det er blitt gjennomført befaringer og avtalt fremdrift for utbedring av en del av manglene avdekket ved overlevering av bygg 5, 7 og uteområder. Styret følger opp saken til avvikene er tilstrekkelig håndtert. Inntil videre tilbakeholdes en del av sameiernes kjøpesum fra overtagelsene. Det vurderes fortløpende om nye tiltak skal iverksettes for å sikre innfrielse av sameiets krav. Avvik inkluderer, men er ikke begrenset til, utspylere, betong som sprekker opp utendørs og i kjelleretasjer, lekkasjer i kjeller, manglende drenering og balkongglass (se neste punkt).

Balkongglass

Befaringer er gjennomført og videre fremdrift er avtalt med JM. Det er besluttet at alle mørke blå glass byttes ut, uten kostnad for sameiet. Fargeprøver er fremlagt for sameiets styre, som etter mandat fra sameiermøtet følger opp dette videre og tar endelig beslutning på fargevalg. Fargevalget vil være i henhold til salgsprospektene fra JM, også i henhold til sameiermøtets beslutning. Utskifting skjer så snart prosessen tillater, men vil forventningsvis fremdeles ta noe tid.

Uønsket ferdsel gjennom hekk og hage

Det er fremdeles et problem at det gås, sykles og dras akebrett/sleder over og gjennom hekken som er plantet på nordsiden av sameiet, mot våre naboer i Fernanda Nissens gate 1. Hekken er stedvis ødelagt, og våre naboer opplever til stadighet ubudne gjester i hage og på terrasser. Som tidligere ber vi om at våre sameiere benytter gangstier for bevegelse i nærområdet, for å bevare både planter og godt naboskap.
Styret er i dialog og prosess med nabosameiene vedrørende problemet og ser på mulige løsninger, herunder oppføring av gjerder m.a.

Avfallsanlegg

Leverandør har utbedret avfallsanlegget og det oppleves ikke lenger problem med propper i nedkastene. Én av siloene ble nedkjørt i vinter og er skiftet ut, uten kostnad for sameiet.

HMS

Styret har iverksatt flere tiltak for å sikre helse, miljø og sikkerhet. Gjensatte gjenstander i entre, trapp eller gang blir fjernet etter skriftlig advarsel fra vaktmester som er på inspeksjon flere ganger i uken. Dersom du mangler en kjær gjenstand hensatt i fellesarealene, kan du ta kontakt med styret på styret@elvelunden.no. Gjenstandene vil ellers bli hentet frem under fremtidig dugnad og evt kastet/solgt/gitt bort.

Montering i fellesarealer

Det ble 14. juni montert dekkstativ i U1 og U2. Stativene er i all hovedsak montert innenfor oppmerkede felt. For de sameierne som har p-plasser uten plass for stativ på søyle eller vegg, eller der vegg er oppført i Leca, har styret innvilget plassering på garasjens øvrige vegger. I disse tilfellene er mest mulig effektiv utnyttelse av areal hensyntatt, og med tanke på fremtidig annen bruk. Dersom det viser seg at bruken av disse stativene er til hinder for andre sameieres bruk av fellesarealene, vil styret vurdere flytting av stativene til ny plassering.

Det minnes om at all montering i sameiets fellesarealer må godkjennes av styret. Styret har notert seg enkelte monteringer som ikke har hensyntatt dette kravet, noe som vil bli fulgt opp nærmere.

Lading i garasjeanlegg

Styret minner om kravene til lading i sameiets garasjeanlegg, som ligger på nettsidene. Det innvilges ikke unntak fra disse krav.
Det skal ikke, under noen omstendigheter, lades fra sameiets strømuttak i garasjen. Disse er merket UPS, og er koblet til sameiets nødstrømanlegg som sikrer strøm i tilfelle brann og strømbrudd. UPS-kretsene er sentrale i brannsikkerheten i sameiet, og misbruk av disse ses meget strengt på.
Avdekkes lading eller annen bruk av UPS-uttakene, bes det om at utstyret kobles fra og styret kontaktes.

Alarmering av dører i garasje og bod

En del av nødåpnerne knyttet til dører i sameiet er plombert. Brytes plomberingen lyder en alarm, og utløses nødåpneren vil en langt kraftigere alarm lyde. Denne lar seg ikke tilbakestille lokalt. Møter du en slik ulende dør, gi beskjed til styret eller vaktmester som vil sørge for tilbakestilling. Ikke plomberte nødåpnere er koblet til sameiets brannalarm og åpning ved hjelp av disse vil utløse alarm og tiltrekke brannmenn.
Til opplysning for ubudne gjester, leder ingen av disse dørene videre inn til bodområder eller andre områder der det oppbevares gjenstander, men kun ut av byggene. Det oppfordres derfor til å holde seg unna først som sist.

Overvåkning i sameiet

Kameraovervåkning ble godkjent på sameiermøtet i mars og er under installasjon. Anlegget forventes iverksatt snarlig og vil da dekke alle innganger til bygget, samt andre sentrale områder, herunder boder og garasje.

Brannbilvei

Styret er i dialog og prosess med Sameiet FN10 om tiltak for å redusere bilkjøring og parkering i forlengelsen av Fernanda Nissens gate, både langs gangveien ned til elva, og i brannbilveien rundt Sameiet Elvelunden. Inntil dette eventuelt blir besluttet og iverksatt, oppfordres det til å respektere skiltingen og unngå kjøring og parkering på disse veiene da dette skal være et bilfritt område.

Utbygging i området

De tre byggene som føres opp på vår nabotomt i nord er straks utsolgt og oppføring skjer etter planen. Det bygges en barnehage nærmest oss, mens det ryktes om en Domino’s Pizza i næringslokalet opp mot Kristoffer Aamodts gate.

Barnehagen som er regulert inn ved trebroen over Akerselva på nordsiden av Fernanda Nissens gate 1 er det ingen nyheter knyttet til, så det er fremdeles usikkert om denne vil bli oppført.

Kristoffer Aamodts gate utbedres med bredere kjørefelt, gang- og sykkelvei på hver side, samt bedre overgangsmuligheter for gående. Det er noe fremgang i saken om gangbro over veien ved Lillohøyden, der PST så langt har hindret oppføring.

Det er også igangsatt riving på høyden bak FN10, der det i området rundt Lillo gård er planlagt flere boligblokker.

Driftsavtaler

Sameiet har inngått avtale med Vaktmesterkompaniet om stell og stull av grøntområder, samt løpende vanning ved behov (som nå i mai og juni).

Måkeavtalen som var inngått med Gårdpass i sesongen som var er sagt opp. Sameiet har fått tilbakebetalt en andel av kostnaden for måkingen, som ikke ble utført, og vil inngå avtale med ny leverandør før neste sesong.

Styret vil fremover iverksette faste rutiner for nødvendig oppfølging av de inngåtte serviceavtaler, for å sikre tidsriktig justering og eventuell reforhandling av disse. Som nevnt i sameiermøtet i mars forventes det mulighet for kostnadseffektivisering på flere områder, der bindingstid ved inngåtte avtaler fra før overtagelsen fra JM utløper.

Ved spørsmål til dette, eller annet, legg gjerne igjen en kommentar under saken. Eventuelt kan henvendelser rettes til styret@elvelunden.no

For styret

Audun B A
Styreleder