Bytte av balkongglass

Plan
Som besluttet på et tidligere sameiermøte skal de mørkeblå balkongglassene byttes ut. Arbeidet med å skifte ut disse starter tirsdag 2. mai 2017 og vil pågå de kommende ukene. JM vil starte med bygg 5 og jobbe seg mot elven. De fleste balkongene vil bli skiftet via lift, og krever således ikke at beboerne er hjemme. JM vil kontakte de som må håndteres fra leiligheten.

Ryddige balkonger
I utskiftningsperioden er det fint om alle med balkonger som skal skiftes tilstreber å holde det relativt ryddig, samt plassere større gjenstander som griller og lignende så nærme husveggen som mulig.

Sikkerhet
Alle påstartede balkonger vil avsluttes iløpet av samme dag for å ivareta sikkerheten til beboere. Gi snarest beskjed til styreleder på telefon dersom dette ikke overholdes. Det vil også settes opp sperrebånd på balkongdørene under utskifting. Viktig at alle overholder dette og ikke går ut på balkongene mens arbeidet pågår.

Oppbevaring på tomt
De nye glassene vil bli plassert rundt på tomten. Likeledes vil det settes opp en container for de gamle glassene. Denne skal ikke anvendes til annet avfall (styret leier inn egen container til dette senere i forbindelse med dugnad).

Nettproblemer

Canal Digital har for tiden store problemer med sine leveranser til sameiet Elvelunden.

Tekniker er tilstede og utfører feilsøking. Foreløpige funn kan tilsi at det er snakk om et brudd i fiberkabel mellom lokal node og hovedmottak på vårt bygg. Erfaringsmessig er dette et forholdsvis alvorlig og tidkrevende problem som kan ta tid å fikse.

Styret er på saken og følger opp tett. Mer informasjon her når det foreligger.


Oppdatering kl 1900:
CD har nå sendt ut masse-SMS hvor de også bekrefter fiberbrudd. Flere underleverandører nå involvert, deriblant Telenor Fiber. Feilretting fortsetter utover kvelden med forventet rettetid kl 2100.

Oppdatering kl 2215:
Bruddsted fremdeles ikke funnet og feilsøking oppover i Fernanda Nissens gate fortsetter utover kvelden/natten. Ingen estimert rettetid på det nåværende tidspunkt.

Til info vil det iløpet av kvelden/natten stå varebiler fra diverse tekniske leverandører rundt søppelsjaktene og gjesteparkeringa. I tillegg er garasjeport deaktivert ifm feilsøkingen. Dette er godkjent av styret.

Oppdatering kl 2251:
Da var bruddsted funnet og utbedret på fiber et stykke opp i Fernanda Nissens gate. Da skal nett være oppe, og både TV og internett fungere som normalt igjen.
Setter en foreløpig strek over saken ikveld. Følger opp videre årsak imorgen i samråd med teknikere.

 

//Eilert

Garasjevask 20.april

Det blir vask av garasjen torsdag 20.april. Egen oppmerket plass må være ryddet og tom, og alle biler/mopeder/tilhengere/kjøretøy må være ute av garasjen innen kl 0830.
Biler som fremdeles er tilstede på dette tidspunktet vil bli tauet for eiers regning.

Det vil bli informert om dette i flere kanaler, men fint om alle merker seg datoen og tidspunktet allerede nå, slik at vi får en smidig avvikling av en sårt trengt garasjevask.

Kartlegging av lading – garasjekjeller

I forbindelse med styrets kartlegging og strukturering av dokumentasjonen knyttet til ladeuttak og ladestasjoner i garasjen, har vi behov for at eiere av følgende parkeringsplasser sender en epost til styret@elvelunden.no med nærmere angitt informasjon.

2, 7, 26, 30, 42, 49, 50, 54, 70

I eposten er det fint om dere skriver navn, leilighetsnummer (f.eks 5A0402), hvilken elektriker som er benyttet for installasjon. I tillegg må de av dere som ikke har sendt inn samsvarserklæring og brukerdokumentasjon sende oss dette snarest (som tidligere varslet på hvert enkelt uttak).

Mangler ved installasjonen vil følges opp, og det vil stilles krav til retting/utbedring.

For uttak der dokumentasjonen ikke er på plass hos styret innen 01.04, blir strømmen koblet fra uten nærmere varsel. Dette som ledd i styrets oppfølging av brannsikkerheten i sameiet.

Se også fastsatte krav til lading i sameiets fellesarealer på elvelunden.no

Mvh

Audun B A
Styremedlem

Bymelding

Hei alle sammen og takk for gårsdagens sameiermøte og beboermøte!

På møtet ble det gitt innspill om manglende klipping av gress, dårlig fremkommelighet pga overvann mv på kommunens grunn, spesielt i området ned mot Akerselva rundt turstien.

Styret vil sørge for at utomhusarealene som tilhører sameiet blir ivaretatt, men disse områdene rundt turstien er kommunal grunn og derfor ikke noe styret kan iversette tiltak på.

I den forbindelse vil jeg anbefale www.bymelding.no eller tilhørende app i App Store hvor hver enkelt beboer kan melde fra til Bymiljøetaten i Oslo Kommune om mangler eller utbedringsområder. Dette kan være klipping av gress, drenering, mørke gatelykter, mv.

 

Ordinært sameiermøte 2016

Det er i dag utsendt innkalling med saksdokumenter for ordinært sameiermøte som skal avholdes 21.mars 2017 kl. 18.00 i rom C2-060 hos BI Nydalen.

I henhold til sameiets vedtekter er innkallingen utsendt elektronisk til alle som har registrert epostadresse hos forretningsfører. Har du ikke mottatt innkallingen, ta kontakt med rise@enqvist.no

Signert årsberetning og regnskap med noter, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig her:
Signert årsregnskap m/noter 2016
Revisjonsberetning 2016 -Sameiet Elvelunden

Bom i brannbilveien

Da det ikke har lyktes verken gjennom informasjon, skilting eller hyggelige formaninger å begrense uønsket kjøring og parkering i den bilfrie brannbilveien rundt våre to bygg, er denne nå stengt ved hjelp av en bom.

Dersom det under spesielle omstendigheter er nødvendig å få tilgang til å låse opp bommen, så kan styret kontaktes per epost styret@elvelunden.no

Det kan ikke påregnes at bommen skal kunne låses opp på kort varsel.

Ha en fortsatt god og bilfri romjul!

På vegne av styret,

Audun B A

God jul og et perfekt stekt ribbe/kalkun/pinnekjøtt-måltid

Kjære Elvelunden

For å legge til rette for en fredelig og hyggelig julefeiring med et minimum av unødvendige evakueringer av bygget, gjengir vi et kort utdrag av beskrivelsen av brannalarmsystemet vi for tiden utarbeider for sameiet. På denne måten håper vi at alle beboere har tilstrekkelig kunnskap til å forebygge utløste ribbeevakueringer og eventuelt tilbakestille falske pinnekjøttalarmer.

Brannalarm
Hver leilighet er utstyrt med et individuelt brannalarmsystem bestående av detektorer i taket. Dette systemet er igjen koblet på det sentrale anlegget som dekker alle leiligheter og byggets fellesarealer. Det sentrale anlegget er i direkte kontakt med brannvesenet som rykker ut ved utløst alarm eller feilmelding på systemet.

Hvordan utløses systemet: Hver detektor utløses enten ved deteksjon av røyk eller varme, hvilket igangsetter en begrenset alarm for det det spesifikke området. Hvis denne alarmen ikke blir skrudd av innen ca. 120 sekunder, utløses det sentrale alarm anlegget for hele bygget og brannvesenet varsles. Systemet utløses også dersom det oppstår feilmeldinger på detektorer eller øvrige komponenter.

Fjerning eller tildekking av detektorer eller øvrige komponenter, som under ingen omstendigheter skal forekomme, fører således til full brannalarm (og faktureres iht gjeldende satser).

Hvordan skru av falske alarmer: Alarmen skal under ingen omstendigheter skrus av hvis man ikke er 100% sikker på at det ikke er en reell brann i bygget. Brannvesenet skal, i tillegg til å slukke en eventuell brann, vurdere påførte skader og risiko for at brann blusser opp igjen. Skru derfor aldri av en alarm du selv ikke har utløst. Hvis alarmen er utløst i din egen leilighet, og årsaken ikke er brann eller tilløp til brann, kan alarmen skrus av ved følgende steg:

  • Den begrensede alarmen kan skrus av innen den sentrale alarmen utløses (ca. 120 sekunder). Dette utføres på den relevante bryterboksen som er montert i hver oppgang i hver etasje (vist på bildet nedenfor). Trykk og hold den røde knappen til alarmen stopper. Dette gir deg ekstra tid til å lufte ut og tilbakestille alarmen, innen den sentrale alarmen utløses og brannvesenet tilkalles (ca. 180 sekunder).

  • Trykk og hold den grønne knappen til den sentrale alarmen er kvittert ut, vist ved at indikatorlyset bytter fra rødt til grønt. Dette tilbakestiller alarmen.

Både steg 1 og 2 må bli fullført innen den gitte tidsrammen for at alarmen skal stoppes. Om stegene ikke utføres som beskrevet, eller nivåene av røyk/varme er høyere enn en på forhånd fastsatt terskelverdi, varsles brannvesenet umiddelbart og det er ikke mulig å stoppe alarmen.

Ved utløsning av brannalarm i bygget, bes alle beboere å trekke ut av og vekk fra bygningen. Eier av leilighet som utløste alarmen bes komme brannvesenet i møte og rettlede dem til leiligheten. Brannvesenet vil gjennomsøke leilighet, og deretter tilbakestille den sentrale alarmen.

Merk at utløst brannalarm ikke vil utløse sprinkleranlegget, slik at utløst falsk alarm ikke vil medføre fysiske skader på verken bygg eller innbo.

 

Sprinklersystem
Hver leilighet og fellesområdene er utstyrt med et vannbasert sprinklersystem. Systemet er designet for å slukke en eventuell brann på et avgrenset område, hvilket innebærer at kun dette området av system blir utløst. Dette forhindrer skade på øvrige områder som følge av at brannen sprer seg eller vannskade ved at unødvendige deler av systemet utløses. I tillegg varsler systemet brannvesenet som sender utrykningspersonell og utstyr.

Hvordan utløses systemet: Alle sprinklerhoder er utstyrt med en egen utløser i glass som reagerer på varme (ses som en liten rød glasskolbe). Hvis varmen ved glasskolben overstiger 70 grader (Celsius), vil kolben sprekke og vann fra sprinklerhodet utløses (står under trykk). En alarm vil overføres til brannvesenet, som rykker ut og inspiseres området der sprinkleren er utløst, samt slår av systemet.

Kommentar: Utløseren er av glass og derfor svært sårbar ved fysisk påvirkning, også utover varme. Hver beboer og gjest ved bygget er fullt ansvarlig for alle kostnader tilknyttet et utløsning av systemet, være seg uhell eller ikke.

Hvordan skru av vannet: Vannet til sprinkleranlegget kan strupes ved anleggets hovedkranen som befinner seg i teknisk rom for vann i kjeller. Alle styrets medlemmer, vaktmester og brannvesenet har tilgang hit.

Merk at utløst brannalarm ikke vil utløse sprinkleranlegget, da sprinklerne kun utløses ved fysisk bortfall av nevnte glasskolbe.

Styret ønsker dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

Problemer ved avhenting av avfall

Selv Sameiet Elvelunden har nå blitt offer for søppelhåndteringsproblemene vi har lest om i avisene de siste månedene.

Våre fire avfallsbrønner skal hentes ukentlig, på fredager.

Papiravfallet vårt er ikke hentet de siste par ukene, og etter gjentagende klager og purringer fra styret så har vi fått lovnader fra Renholdsetaten om at de skal komme innom og rydde opp, uten at lovnadene blir fulgt opp av handlinger.

Kommunen setter nå inn ekstra biler kun for å håndtere de klagende. Det er derfor å forvente at de som roper høyest får mest kake, og styret oppfordrer derfor sameierne til å klage på daglig basis, så lenge vårt avfall ikke blir avhentet i henhold til planen.

Klage kan gjøres på flere mulige måter:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/meld-fra-om-manglende-henting/